Medical Met Mat

OBȚINEREA ȘI EXPERTIZAREA UNOR NOI MATERIALE BIOCOMPATIBILE PENTRU APLICAȚII MEDICALE

OBTAINING AND EXPERTISE OF NEW BIOCOMPATIBLE MATERIALS FOR MEDICAL APPLICATIONS
Coordonator - TUIASI: Prof. Univ. Dr. Ing. Corneliu Munteanu
60 PCCDI / 2018
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0239
Valoare Proiect Complex: 5.273.400 RON
Obiective specifice:
 • Proiectarea, realizarea si testarea diferitelor tipuri de materiale biocompatibile și îmbunătățirea acestora.
 • Angajarea a 14 tineri cercetători pe posturi vacante cu normă întreagă conform contractului de finanțare, 10 aparținând partenerilor univeristăți (TUIASI, UP BUCUREȘTI, USAMV IAȘI) și 4 apartinând INCD-urilor (IFT IAȘI, INOE 2000 BUCUREȘTI).
 • Utilizarea în mod echilibrat a cheltuielilor de întărire a capacității instituționale (cec-uri), atât pentru servicii de cercetare oferite între parteneri, cât și pentru mobilități și stagii de pregătire, în scopul perfecționării în ințelegerea de noi tehnici și tehnologii specifice proiectului.
 • Asigurarea dezvoltării competențelor de ordin practic în realizarea și testarea de noi materiale biocompatibile cu utilizări în domeniul medical, prin identificarea unor compoziții optime ce vor fi brevetate și diseminate către mediul de afaceri interesat.
 • Asigurarea transferului tehnologic a rezultatelor obținute în cadrul Proiectului Complex la nivel regional și național.
Rezultate:
 • Noi tipuri de biomateriale cu utilizări medicale diferite:
  - biomateriale biodegradabile cu utilizări în ortopedie;
  - biomateriale pe bază de titan pentru protetică medicală;
  - biomateriale cu aplicații stomatologice;
  - biomateriale cu entropie ridicată.
 • Îmbunătățirea biocompatibilității acestor tipuri biomateriale prin acoperiri și sisteme de aerosoli.
 • În realizarea activităților fiecărui proiect component sunt prevăzute livrabile obligatorii ce constau în lucrări științifice publicate în reviste ISI/BDI, cereri de brevete de invenții, particiăpri la conferințe naționale și internaționale, respectiv workshop-uri de prezentare periodică a rezultatelor Proiectului Complex, cu participarea reprezentanților tuturor partenerilor, centrelor medicale locale și naționale, cât și a reprezentanților mediului de afaceri, producători și beneficiari de biomateriale, din țară și strainătate.


ORTOMAG

ALIAJE BIODEGRADABILE PE BAZA DE MAGNEZIU PENTRU IMPLANTURI ORTOPEDICE

 • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi · Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 67 · Iași · România
 • Prof. Univ. Dr. Ing. Corneliu Munteanu
 • 0744·647·991
 • cornelmun@gmail.com
Obiective specifice:
 • Proiectarea, obținerea și testarea unor aliaje biodegradabile din sistemele Mg-Ca-Zr, Mg-Ca-Y, Mg-Ca-Mn, Mg-Ca-Gd cu aplicații în implantologie medicală;
 • Angajarea a 3 tineri cercetători cu normă întreagă (TUIASI, USAMV si INCDFT-IFT IAȘI);
 • Testarea biocompatibilității in vitro și in vivo pe modele animale în vederea clasificării aliajelorobținute ca materiale biodegradablie utilizabile în implantologie medicală;
 • Susținerea transferului tehnologic al rezultatelor obținute la nivel regional și național către mediul economic și medical din România;
 • Identificarea unei rețete complexă, optimă, formată din toate cele șase elemente, ca un material ideal pentru implanturi ortopedice.
Rezultate:
 • Proiectarea, obținerea și testarea a 4 clase de materiale biodegradabile: Mg-Ca-Zr, Mg-Ca-Y, Mg-Ca-Mn, Mg-Ca-Gd, cu câte 5 concentrații diferite;
 • Determinarea proprietăților microstructurale, mecanice, electrochimice, in vitro și in vivo ale aliajelor biodegradabile;
 • Identificarea unei rețete optime cu concentrație specifică pentru aplicații medicale din ortopedie;
 • Diseminarea rezultatelor prin participări în cadrul conferințelor naționale și internaționale;
 • Publicarea a minim 6 articole științifice ISI/BDI și 4 documentații de cereri de brevete de invenții;
 • Organizarea de internship-uri cu studenți, masteranzi, doctoranzi la agenți economici de profil;
 • Organizarea de întâlniri cu agenți economici /parteneri pentru pregătirea transferului tehnologic către beneficiarii industriali.

BioTIT

ALIAJE BIOCOMPATIBILE PE BAZĂ DE TITAN PENTRU PROTETICA MEDICALĂ DIN SISTEME COMPLEXE MICROALIATE

 • Facultatea Știința și Ingineria Materialelor · Departamentul Tehnologii și Echipamente pentru Tehnologii Moderne · Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi · Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 67 · Iași · România
 • Prof. Univ. Dr. Ing. Petrică Vizureanu
 • 0744·793·984
 • peviz@tuiasi.ro
Obiective specifice:
 • Proiectarea, obținerea și testarea unor aliaje de tip Ti-Mo-Si, destinate aplicațiilor medicale, având ca scop final promovarea unei noi generații de aliaje pe bază de titan;
 • Angajarea a doi tineri cercetători cu normă întreagă (TUIASI și INCDFT-IFT IAȘI);
 • Studiul biocompatibilității in vitro, implantarea, studiul osteointegrării și a ratei de resorbție pe model experimental animal;
 • Testarea şi caracterizarea completă a biomaterialelor obţinute în vederea brevetării;
 • Diseminarea rezultatelor, respectiv atragerea interesului producătorilor de implanturi pentru crearea dispozitivelor medicale din noul sistem de aliaje.
Rezultate:
 • Obținerea și caracterizarea structurală, a minim opt aliaje pe bază de Ti, aliaje cu Mo și Si, cu aplicații medicale;
 • Determinarea proprietăților funcționale și biocompatibilității in vitro și in vivo a aliajelor ortopedice din sistemul Ti-Mo-Si;
 • Evaluarea rezultatelor experimentale pe sistemul de aliaje Ti-Mo-Si;
 • Identificarea unei compoziții optime ideale de tipul Ti-Mo-Si pentru implanturi ortopedice și identificarea unei compoziții globale din sistemul complex Ti-Mo-Zr-Ta-Si;
 • Publicarea a minimum 6 articole în jurnale indexate ISI, elaborarea a minim două noi dosare de invenție și participarea la expoziții internaționale, târguri și saloane ale cercetării.

Aliajele propuse sunt noi în domeniu, nefiind raportate cercetării cu compoziția dorită. Rolul acestor rețete de aliaje este de a îmbunătăți modulul de elasticitate și rezistența mecanică fără a afecta capacitățile biologice ale aliajului precum şi scăderea prețului de obținere.

BIODENTRUT

DEZVOLTAREA UNOR NOI ALIAJE DENTARE CU RUTENIU

 • -
 • Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Vasile Antoniac
 • -
 • -
Obiective specifice:
 • Proiectarea, obținerea și testarea unor aliaje de tip Co-Cr-MP (MP = Ru, In, Pt, Au), cu proprietăți funcționale îmbunătățite prin acoperiri cu straturi subțiri din carbonitruri ale unor metale de tranziție, utilizabile în stomatologie pentru lucrări protetice metalo-ceramice.
 • Angajarea a 6 tineri cercetători cu normă întreagă (UPB, USAMV IAȘI și INOE 2000).
 • Testarea biocompatibilității in vitro și in vivo pe modele animale în vederea clasificării aliajelor obținute ca biomateriale utilizabile în stomatologie.
 • Dezvoltarea competențelor de ordin practic în obținerea și testarea de noi aliaje dentare biocompatibile.
 • Asigurarea transferului tehnologic al rezultatelor obținute la nivel regional și național.
Rezultate:
 • Obținerea și caracterizarea structurală a unor noi tipuri de aliaje dentare din sistemul Co-Cr-MP (Ru, In, Pt, Au) cu aplicații în stomatologie pentru lucrări protetice metalo-ceramice;
 • Determinarea proprietăților funcționale și testarea biocompatibilității in vitro și in vivo a aliajelor dentare din sistemul Co-Cr-MP;
 • Identificarea unei compoziții optime ideale pentru aliaje dentare Co-Cr-MP;
 • Îmbunătățirea biocompatibilității aliajelor Co-Cr-MP prin acoperirea lor cu straturi subtiri biocompatibile din carbonitruri ale unor metale de tranzitie;
 • Validarea aliajelor Co-Cr-MP acoperite / neacoperite prin testarea acestora pe model animal;
 • Expertizarea tehnologiilor şi pregătirea transferului tehnologic către beneficiarii industriali;
 • Lucrări științifice (6); cereri de brevete de invenţie (4); participări la conferințe internaționale.

HEAMED

ALIAJE BIOCOMPATIBILE CU ENTROPIE RIDICATĂ UTILIZATE ÎN APLICAȚII MEDICALE

 • Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independentei 313, Cod 060042, Sector 6, Bucuresti
 • Prof. Univ. Dr. Ing. Victoraș Geantă
 • 0744·553·529
 • victorgeanta@yahoo.com
Obiective specifice:
 • Proiectarea rețetelor de aliaje din sistemul CrFeMoNbTaTiZr din elemente chimice care prezintă biotoxicitate extrem de redusă, utilizate pentru fabricarea dispozitivelor medicale;
 • Angajarea a 3 tineri cercetători cu normă întreagă (UPB și INOE 2000)
 • Obținerea unor aliaje cu entropie ridicată biocompatibile din sistemul CrFeMoNbTaTiZr pentru aplicații medicale;
 • Tehnologie de funcționalizare a suprafețelor acestora prin inocularea de hidroxiapatită dopată cu Ag, Cu sau Zn, în vederea creșterii capacității de oseointegrare.
Rezultate:
 • Rețete aliaje cu entropie ridicată biocompatibile din sistemul CrFeMoNbTaTiZr;
 • Algoritm de selecție a elementelor componente pentru noile aliaje biocompatibile;
 • Documentație obținere aliaje;
 • Caracterizarea metalografică și mecanică a aliajelor biocompatibile;
 • Cereri brevet de invenție;
 • Participări târguri de inventică.

SOLION

CREȘTEREA BIOCOMPATIBILITĂȚII ȘI A OSTEOINTEGRĂRII IMPLANTURILOR METALICE PRIN ACOPERIRI ȘI SISTEME DE AEROSOLI

 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Departamentul de Ingineria Materialelor si Securitate Industriala,Strada Taietoarei nr. 24, 700259
 • Șef lucrări Dr. Ing. Ioan Gabriel Sandu
 • 0742·505·160
 • gisandu@yahoo.com
Obiective specifice:
 • Studiul aerosolilor salini în creșterea biocompatibilitații și osteoientegrarii implanturilor metalice pe care s-au realizat diverse depuneri de nanostructuri cu arhitecturi, reformulări și compoziții de pelicule continue, uniforme și reticulate, obținute prin diferite metode (imersie, interacție chimică, electrodepunere, evaporare arc catodic), de materiale din seria: nanocompozite pe bază de carbon (straturi subțiri nanocomposite binare, ternare sau cuaternare pe bază de carbon), straturi de hidroxiapatita (HAp) osteoconductivă nedopată și dopată cu Ag și/sau Mg prin tehnici electrochimice, chitosan, fibrină, colagen și serină, modificate chimic.
Rezultate:
 • Elaboarea de lucrări științifice, studii și diseminarea la cel mai înalt nivel internațional (reviste și conferințe cu impact, saloane internaționale de invenție, târguri și expoziții – minim 6 lucrări ISI, 2 manifestări științifice internaționale, 2 expoziții);
 • Elaborarea a minim 2 cereri de brevet de invenţie (realizarea de noi sisteme de aerosoli, obținerea unor noi depuneri, noi metode de determinare și măsurare).